H on the Harbor Bar & Bat Mitzvah photographer

H on the Harbor Bar & Bat Mitzvah photographer

Location: 410 Main St, Port Washington, NY 11050.

Keywords: Bar Mitzvah (73), bar mitzvah portrait (48), Port Washington (3).