H on the Harbor Bar & Bat Mitzvah photographer

H on the Harbor Bar & Bat Mitzvah photographer

Location: 410 Main St, Port Washington, NY 11050.

Keywords: Bar Mitzvah (57), bar mitzvah portrait (42), Port Washington (3).