H on the Harbor Bar & Bat Mitzvah photographer

H on the Harbor Bar & Bat Mitzvah photographer

Location: 410 Main St, Port Washington, NY 11050.

Keywords: Bar Mitzvah (135), bar mitzvah portrait (81), Port Washington (9).